Analys av andra företag

Ta lärdom av andra företag och gör en analys

Det finns inte någon anledning att uppfinna hjulet på nytt, utan har man en affärsidé och vet att det finns företag inom samma bransch kan man till och börja med analysera dessa lite. Vad gör de företagen som är så bra och som är mindre bra? Det går och lära sig otroligt mycket genom att granska andra både genom att få idéer och förstå lite vad man kan avstå ifrån.

Företag rekommenderas att göra en så kallad SWOT analys för att säkerställa att man funderat på alla aspekter i företagandet. S står för engelskans strenghts som betyder styrkor. W för engelskans weaknesses som betyder svagheter. O för engelskans opportunities som betyder möjligheter. Sist finns T som står för engelskans threats som betyder hot. En SWOT analys ger en bra övergripande bild och kan hjälpa till i vidare analyser.

Vet man vilka hot som finns för det egna företaget är det också lätt att arbeta utifrån det och minimera att hoten på något sätt påverkar företaget. Det kan vara konkurrenter som är hot eller att lokalkostnaderna kommer och stiga kraftigt. Hoten varierar från företag till företag men de finns för alla. Ibland kan det vara svårt och själv göra en analys och våga granska sig själv på djupet. Anlita i så fall någon som kan hjälpa till och ta fram en tydlig analys, det hjälper företaget både på kort och lång sikt.